International Union of Geological Sciences

Cited by CrossRef (1)

  1. Ruixuan Li, Shi Sun, Wenpeng Xia, Anqing Chen, James G. Ogg, Shuai Yang, Shenglin Xu, Zhiwei Liao, Di Yang, Mingcai Hou. Late Guadalupian–early Lopingian marine geochemical records from the Upper Yangtze, South China: Implications for climate-biocrisis events. Front. Earth Sci. 2023;10
    https://doi.org/10.3389/feart.2022.1077017