International Union of Geological Sciences

Cited by CrossRef (62)

 1. Zilong Li, Hanlin Chen, Biao Song, Yinqi Li, Shufeng Yang, Xing Yu. Temporal evolution of the Permian large igneous province in Tarim Basin in northwestern China. Journal of Asian Earth Sciences 2011;42:917
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2011.05.009
 2. Yangfan Deng, Zhongjie Zhang, Walter Mooney, José Badal, Weiming Fan, Qiu Zhong. Mantle origin of the Emeishan large igneous province (South China) from the analysis of residual gravity anomalies. Lithos 2014;204:4
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.02.008
 3. Yi-Gang Xu, Christina Yan Wang, Shuzhong Shen. Permian large igneous provinces: Characteristics, mineralization and paleo-environment effects. Lithos 2014;204:1
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.06.003
 4. Yangfan Deng, Joseph S. Byrnes, Maximiliano Bezada. New Insights Into the Heterogeneity of the Lithosphere‐Asthenosphere System Beneath South China From Teleseismic Body‐Wave Attenuation. Geophysical Research Letters 2021;48
  https://doi.org/10.1029/2020GL091654
 5. Qianqian Feng, Nansheng Qiu, Xiaodong Fu, Wenzheng Li, Qing Xu, Xiao Li, Jiangshan Wang. Permian geothermal units in the Sichuan Basin: Implications for the thermal effect of the Emeishan mantle plume. Marine and Petroleum Geology 2021;132:105226
  https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105226
 6. Qiang Jiang, Nansheng Qiu, Chuanqing Zhu. Heat flow study of the Emeishan large igneous province region: Implications for the geodynamics of the Emeishan mantle plume. Tectonophysics 2018;724-725:11
  https://doi.org/10.1016/j.tecto.2017.12.027
 7. Zezhong Zhang, Jiangfeng Qin, Shaocong Lai, Xiaoping Long, Yinjuan Ju, Xingying wang, Yu Zhu. Origin of Late Permian amphibole syenite from the Panxi area, SW China: high degree fractional crystallization of basaltic magma in the inner zone of the Emeishan mantle plume. International Geology Review 2020;62:210
  https://doi.org/10.1080/00206814.2019.1596844
 8. Di Hu, Yuntao Tian, Jie Hu, Song Rao, Yibo Wang, Chao Zhang, Shengbiao Hu. Thermal imprints of late Permian Emeishan basalt effusion: Evidence from zircon fission-track thermochronology. Lithos 2020;352-353:105224
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2019.105224
 9. Ning Wang, David French, Shifeng Dai, Ian T. Graham, Lei Zhao, Xiaolin Song, Jintian Zheng, Yan Gao, Yan Wang. Origin of chamosite and berthierine: Implications for volcanic-ash-derived Nb-Zr-REY-Ga mineralization in the Lopingian sequences from eastern Yunnan, SW China. Journal of Asian Earth Sciences 2023;253:105703
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2023.105703
 10. Zhou Zhang, Yangfan Deng. A Generalized Strategy From S‐Wave Receiver Functions Reveals Distinct Lateral Variations of Lithospheric Thickness in Southeastern Tibet. Geochem Geophys Geosyst 2022;23
  https://doi.org/10.1029/2022GC010619
 11. Zezhong Zhang, Jiangfeng Qin, Shaocong Lai, Xiaoping Long, Yinjuan Ju, Xingying Wang, Yu Zhu, Fangyi Zhang. Origin of Late Permian syenite and gabbro from the Panxi rift, SW China: The fractionation process of mafic magma in the inner zone of the Emeishan mantle plume. Lithos 2019;346-347:105160
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2019.105160
 12. Yangfan Deng, Yun Chen, Peng Wang, Khalid S. Essa, Tao Xu, Xiaofeng Liang, José Badal. Magmatic underplating beneath the Emeishan large igneous province (South China) revealed by the COMGRA-ELIP experiment. Tectonophysics 2016;672-673:16
  https://doi.org/10.1016/j.tecto.2016.01.039
 13. Marian Munteanu, Allan H. Wilson, Gelu Costin, Yong Yao, Jullieta Enone Lum, Shao-Yong Jiang, Fred Jourdan, Gordon Chunnett, Mihaela-Elena Cioacă. The Mafic–Ultramafic Dykes in the Yanbian Terrane (Sichuan Province, SW China): Record of Magma Differentiation and Emplacement in the Emeishan Large Igneous Province. 2017;58:513
  https://doi.org/10.1093/petrology/egx025
 14. Hongfu Yin, Qinglai Feng, Shucheng Xie, Jianxin Yu, Weihong He, Handong Liang, Xulong Lai, Xianyu Huang. Recent achievements on the research of the Paleozoic-Mesozoic transitional period in South China. Front. Earth Sci. China 2007;1:129
  https://doi.org/10.1007/s11707-007-0017-2
 15. Yi-Gang Xu, Zhen-Yu Luo, Xiao-Long Huang, Bin He, Long Xiao, Lie-Wen Xie, Yu-Ruo Shi. Zircon U–Pb and Hf isotope constraints on crustal melting associated with the Emeishan mantle plume. Geochimica et Cosmochimica Acta 2008;72:3084
  https://doi.org/10.1016/j.gca.2008.04.019
 16. Jing Wu, Zhongjie Zhang. Spatial distribution of seismic layer, crustal thickness, and Vp/Vs ratio in the Permian Emeishan Mantle Plume region. Gondwana Research 2012;22:127
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2011.10.007
 17. ChuanQing Zhu, ShengBiao Hu, NanSheng Qiu, Song Rao, YuSong Yuan. The thermal history of the Sichuan Basin, SW China: Evidence from the deep boreholes. Sci. China Earth Sci. 2016;59:70
  https://doi.org/10.1007/s11430-015-5116-4
 18. Zhong-Yuan Ren, Ya-Dong Wu, Le Zhang, Alexander R.L. Nichols, Lu-Bing Hong, Yin-Hui Zhang, Yan Zhang, Jian-Qiang Liu, Yi-Gang Xu. Primary magmas and mantle sources of Emeishan basalts constrained from major element, trace element and Pb isotope compositions of olivine-hosted melt inclusions. Geochimica et Cosmochimica Acta 2017;208:63
  https://doi.org/10.1016/j.gca.2017.01.054
 19. Yong Huang, Chuan He, Neng-Song Chen, Bin Xia. Diabase Sills in the Outer Zone of the Emeishan Large Igneous Province, Southwest China: Petrogenesis and Tectonic Implications. J. Earth Sci. 2019;30:739
  https://doi.org/10.1007/s12583-019-1241-x
 20. Jason R. Ali, J.Godfrey Fitton, Claude Herzberg. Emeishan large igneous province (SW China) and the mantle-plume up-doming hypothesis. JGS 2010;167:953
  https://doi.org/10.1144/0016-76492009-129
 21. Lu Xiang, Jianping Zheng, Mingguo Zhai, Wolfgang Siebel. Geochemical and Sr–Nd–Pb isotopic constraints on the origin and petrogenesis of Paleozoic lamproites in the southern Yangtze Block, South China. Contrib Mineral Petrol 2020;175
  https://doi.org/10.1007/s00410-020-1668-1
 22. A. Krishnakanta Singh, R.K. Bikramaditya Singh. Petrogenetic evolution of the felsic and mafic volcanic suite in the Siang window of Eastern Himalaya, Northeast India. Geoscience Frontiers 2012;3:613
  https://doi.org/10.1016/j.gsf.2012.01.004
 23. Hengchu Peng, Jiafu Hu, Haiyan Yang, José Badal. Remnants of magma underplating by the Emeishan mantle plume within the lithosphere beneath southeastern margin of the Tibetan Plateau. Tectonophysics 2023;858:229886
  https://doi.org/10.1016/j.tecto.2023.229886
 24. Guiju Dong, Shaolin Liu, Kailin Sun, Dinghui Yang, Mengyang Li, Wenshuai Wang, Kai Chang. Spatial distribution of mid-lower crustal flow in the SE Tibetan Plateau revealed by P-wave velocity and azimuthal anisotropy beneath the Lijiang–Xiaojinhe fault and its vicinity. 2024;237:931
  https://doi.org/10.1093/gji/ggae080
 25. Shufeng Yang, Hanlin Chen, Zilong Li, Yinqi Li, Xing Yu. The Early Permian Tarim Large Igneous Province in Northwest China. 2024.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812872-5.50002-7
 26. Lixin Zhao, Shifeng Dai, Ian T. Graham, Xiao Li, Huidong Liu, Xiaolin Song, James C. Hower, Yiping Zhou. Cryptic sediment-hosted critical element mineralization from eastern Yunnan Province, southwestern China: Mineralogy, geochemistry, relationship to Emeishan alkaline magmatism and possible origin. Ore Geology Reviews 2017;80:116
  https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.06.014
 27. E. Sharkov, M. Bogina, A. Chistyakov. Magmatic systems of large continental igneous provinces. Geoscience Frontiers 2017;8:621
  https://doi.org/10.1016/j.gsf.2016.03.006
 28. Qianqian Feng, Nansheng Qiu, Xiaodong Fu, Wenzheng Li, Xin Liu, Ruiyun Ji. Maturity evolution of Permian source rocks in the Sichuan Basin, southwestern China: The role of the Emeishan mantle plume. Journal of Asian Earth Sciences 2022;229:105180
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105180
 29. G. Mageswarii, Meenal Mishra, Jaya Prakash Shrivastava. Petrology and geochemistry of mafic plugs associated with the Semri Group of the Vindhyan Supergroup in the eastern part of the Son valley, Central India: Implications for bimodal volcanism. Geological Journal 2021;56:2848
  https://doi.org/10.1002/gj.4078
 30. Tsutomu Nakazawa, Katsumi Ueno, Masayuki Fujikawa. Middle Permian sponge–microencruster bioherms in the Akiyoshi Limestone, SW Japan: implications for Late Palaeozoic reef evolution on mid‐Panthalassan atolls. Geological Journal 2012;47:495
  https://doi.org/10.1002/gj.2446
 31. Chuansong He, M. Santosh. Formation of the North–South Seismic Zone and Emeishan Large Igneous Province in Central China: Insights from P-Wave Teleseismic Tomography. 2020;110:3064
  https://doi.org/10.1785/0120200067
 32. Shufeng Yang, Hanlin Chen, Zilong Li, Yinqi Li, Xing Yu. The Early Permian Tarim Large Igneous Province in Northwest China. 2020.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812872-5.50004-0
 33. Xing Yu, ShuFeng Yang, HanLin Chen, ZiLong Li, YinQi Li. Petrogenetic model of the Permian Tarim Large Igneous Province. Sci. China Earth Sci. 2017;60:1805
  https://doi.org/10.1007/s11430-016-9098-7
 34. Xiaoran Zhang, Guochun Zhao, Paul R. Eizenhöfer, Min Sun, Yigui Han, Wenzhu Hou, Dongxing Liu, Bo Wang, Qian Liu, Bing Xu, Chloe Yanlin Zhu. Tectonic transition from Late Carboniferous subduction to Early Permian post-collisional extension in the Eastern Tianshan, NW China: Insights from geochronology and geochemistry of mafic–intermediate intrusions. Lithos 2016;256-257:269
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2016.04.006
 35. Wei Li, Yun Chen, Xiaofeng Liang, Yi‐Gang Xu. Lateral Seismic Anisotropy Variations Record Interaction Between Tibetan Mantle Flow and Plume‐Strengthened Yangtze Craton. JGR Solid Earth 2021;126
  https://doi.org/10.1029/2020JB020841
 36. Chuanqing Zhu, Shengbiao Hu, Nansheng Qiu, Qiang Jiang, Song Rao, Shuai Liu. Geothermal constraints on Emeishan mantle plume magmatism: paleotemperature reconstruction of the Sichuan Basin, SW China. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 2018;107:71
  https://doi.org/10.1007/s00531-016-1404-2
 37. Wei Gong, Xiaodian Jiang, Haiting Zhou, Junhui Xing, Congying Li, Kai Yang. Varied thermo-rheological structure, mechanical anisotropy and lithospheric deformation of the southeastern Tibetan Plateau. Journal of Asian Earth Sciences 2018;163:108
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.05.034
 38. J. Gregory Shellnutt. The Emeishan large igneous province: A synthesis. Geoscience Frontiers 2014;5:369
  https://doi.org/10.1016/j.gsf.2013.07.003
 39. Marian Munteanu, Yong Yao, Allan H. Wilson, Gordon Chunnett, Yaonan Luo, Hong He, Mihaela Cioacă, Maolin Wen. Panxi region (South-West China): Tectonics, magmatism and metallogenesis. A review. Tectonophysics 2013;608:51
  https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.09.008
 40. Tao Xu, ZhongJie Zhang, BaoFeng Liu, Yun Chen, MingHui Zhang, XiaoBo Tian, YiGang Xu, JiWen Teng. Crustal velocity structure in the Emeishan large igneous province and evidence of the Permian mantle plume activity. Sci. China Earth Sci. 2015;58:1133
  https://doi.org/10.1007/s11430-015-5094-6
 41. Ke Feng, Shenglin Xu, Anqing Chen, James Ogg, Mingcai Hou, Liangbiao Lin, Hongde Chen. Middle Permian dolomites of the SW Sichuan Basin and the role of the Emeishan Large Igneous Province in their origin. Marine and Petroleum Geology 2021;128:104981
  https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.104981
 42. Xibo Wang, Mingquan Zhang, Weiguo Zhang, Jumin Wang, Yiping Zhou, Xiaolin Song, Tian Li, Xiao Li, Huidong Liu, Lixin Zhao. Occurrence and origins of minerals in mixed-layer illite/smectite-rich coals of the Late Permian age from the Changxing Mine, eastern Yunnan, China. International Journal of Coal Geology 2012;102:26
  https://doi.org/10.1016/j.coal.2012.07.010
 43. Xiao-Long Huang, Yi-Gang Xu, Xian-Hua Li, Wu-Xian Li, Jiang-Bo Lan, Hui-Huang Zhang, Yong-Sheng Liu, Yan-Bin Wang, Hong-Yan Li, Zheng-Yu Luo, Qi-Jun Yang. Petrogenesis and tectonic implications of Neoproterozoic, highly fractionated A-type granites from Mianning, South China. Precambrian Research 2008;165:190
  https://doi.org/10.1016/j.precamres.2008.06.010
 44. Qingyan Tang, Mingjie Zhang, Yuekun Wang, Yunsheng Yao, Li Du, Liemeng Chen, Zhongping Li. The origin of the Zhubu mafic-ultramafic intrusion of the Emeishan large igneous province, SW China: Insights from volatile compositions and C-Hf-Sr-Nd isotopes. Chemical Geology 2017;469:47
  https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2017.02.009
 45. Yingli ZHANG, Xiaotong JIA, Zongqi WANG. Provenance of the Late Permian Xuanwei Formation in the Upper Yangtze Block: Constraints from the Sedimentary Record and Tectonic Implications. Acta Geologica Sinica (Eng) 2019;93:1673
  https://doi.org/10.1111/1755-6724.13866
 46. V. E. Khain, N. I. Filatova. Superplume episodes in the East Arctic-Asian region and their correlation with analogous events in other regions of the Earth. Dokl. Earth Sc. 2008;420:563
  https://doi.org/10.1134/S1028334X08040089
 47. Bei Zhu, Zhaojie Guo, Shaonan Zhang, Ingrid Ukstins, Wei Du, Runchao Liu. What triggered the early-stage eruption of the Emeishan large igneous province?. 2019;131:1837
  https://doi.org/10.1130/B35030.1
 48. Yi-Gang Xu, Xun Wei, Zhen-Yu Luo, Hai-Quan Liu, Jun Cao. The Early Permian Tarim Large Igneous Province: Main characteristics and a plume incubation model. Lithos 2014;204:20
  https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.02.015
 49. A.I. Kiselev, R.E. Ernst, V.V. Yarmolyuk, K.N. Egorov. Radiating rifts and dyke swarms of the middle Paleozoic Yakutsk plume of eastern Siberian craton. Journal of Asian Earth Sciences 2012;45:1
  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2011.09.004
 50. Liandi Zheng, Zhenyu Yang, Yabo Tong, Wei Yuan. Magnetostratigraphic constraints on two‐stage eruptions of the Emeishan continental flood basalts. Geochem Geophys Geosyst 2010;11
  https://doi.org/10.1029/2010GC003267
 51. Yun Chen, Yigang Xu, Tao Xu, Shaokun Si, Xiaofeng Liang, Xiaobo Tian, Yangfan Deng, Lin Chen, Peng Wang, Yihe Xu, Haiqiang Lan, Fuhui Xiao, Wei Li, Xi Zhang, Xiaohui Yuan, José Badal, Jiwen Teng. Magmatic underplating and crustal growth in the Emeishan Large Igneous Province, SW China, revealed by a passive seismic experiment. Earth and Planetary Science Letters 2015;432:103
  https://doi.org/10.1016/j.epsl.2015.09.048
 52. X.-L. Huang, Y. Niu, Y.-G. Xu, L.-L. Chen, Q.-J. Yang. Mineralogical and Geochemical Constraints on the Petrogenesis of Post-collisional Potassic and Ultrapotassic Rocks from Western Yunnan, SW China. Journal of Petrology 2010;51:1617
  https://doi.org/10.1093/petrology/egq032
 53. Xuetian Wang, Longyi Shao, Kenneth A. Eriksson, Zhiming Yan, Jumin Wang, Hui Li, Ruxian Zhou, Jing Lu. Evolution of a plume-influenced source-to-sink system: An example from the coupled central Emeishan large igneous province and adjacent western Yangtze cratonic basin in the Late Permian, SW China. Earth-Science Reviews 2020;207:103224
  https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103224
 54. YiGang Xu, JingXian Wei, HuaNing Qiu, HuiHuang Zhang, XiaoLong Huang. Opening and evolution of the South China Sea constrained by studies on volcanic rocks: Preliminary results and a research design. Chin. Sci. Bull. 2012;57:3150
  https://doi.org/10.1007/s11434-011-4921-1
 55. Wei Tian, Ian H. Campbell, Charlotte M. Allen, Ping Guan, Wenqing Pan, Mimi Chen, Hongjiao Yu, Wenping Zhu. The Tarim picrite–basalt–rhyolite suite, a Permian flood basalt from northwest China with contrasting rhyolites produced by fractional crystallization and anatexis. Contrib Mineral Petrol 2010;160:407
  https://doi.org/10.1007/s00410-009-0485-3
 56. Cheng-Hong Chen, Pei-Shan Hsieh, Chi-Yu Lee, Han-Wen Zhou. Two episodes of the Indosinian thermal event on the South China Block: Constraints from LA-ICPMS U–Pb zircon and electron microprobe monazite ages of the Darongshan S-type granitic suite. Gondwana Research 2011;19:1008
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2010.10.009
 57. Wei Li, Yun Chen, Yi‐Gang Xu. Crustal SiO2 Content of the Emeishan Large Igneous Province and its Implications for Magma Volume and Plumbing System. Geochem Geophys Geosyst 2021;22
  https://doi.org/10.1029/2021GC009783
 58. Jiangfeng Yang, Wenbin Zhu, Da Guan, Beibei Zhu, Liansheng Yuan, Xuemei Xiang, Jinbao Su, Jingwen He, Xinhui Wu. 3D seismic interpretation of subsurface eruptive centers in a Permian large igneous province, Tazhong Uplift, central Tarim Basin, NW China. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 2016;105:2311
  https://doi.org/10.1007/s00531-015-1289-5
 59. Hengchu Peng, Zihui Gao, Jiafu Hu, Haiyan Yang, José Badal, Maoxing Chen, Tianji Zhang. Upper mantle anisotropy in the southeastern margin of the Tibetan plateau and geodynamic implications. Physics of the Earth and Planetary Interiors 2022;327:106877
  https://doi.org/10.1016/j.pepi.2022.106877
 60. Chuansong He, M. Santosh, Jianping Wu, Xuanhua Chen. Plume or no plume: Emeishan Large Igneous Province in Southwest China revisited from receiver function analysis. Physics of the Earth and Planetary Interiors 2014;232:72
  https://doi.org/10.1016/j.pepi.2014.04.004
 61. Jiafu Hu, Haiyan Yang, Hengchu Peng, José Badal. Seismic-velocity structure of the lithosphere beneath the southeastern margin of the Tibetan Plateau: Insights into geodynamic processes and deformation mechanisms. Gondwana Research 2024;130:78
  https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.12.021
 62. Jiafu Hu, Haiyan Yang, José Badal, Hengchu Peng, Suqiu Miao. Decoding the Emeishan Permian mantle plume in the southeastern margin of Tibet from the seismic signature of the local lithosphere. 2022;232:81
  https://doi.org/10.1093/gji/ggac327